சனி, 9 ஜூலை, 2011

ஒருங்குரி


ஒருங்குரி[1] ஒருங்குரி
(unicode)


(1) 'ஒருங்குரி' [unicode = universal code] என்பது, உலகு அலாவிய 'குரியீட்டு முரய்' ஆகும்.


(2) 'ஒருங்குரி' [unicode] ஆனது, எந்த இயங்குதலத்தில் [operating systems] ஆயினும், எந்தப் பயன்பாட்டுக் கட்டலய்னிரலில் [application programs] ஆயினும், எந்தக் கனினி மொலியில் [computer language] ஆயினும், ஒவ்வொரு எலுத்துருவுக்கும், என்னலுருவுக்கும், சிரப்புக் குரியுக்கும், தனித்தனியான ஒரு என்னல் குரியீட்டய்க் கொடுத்திடும்.


(3) அடிப்படய்யில் கனினி ஆனது, "0, 1" ஆகிய என்னலுடன்தான் செயல்படுது. இதனால் கனினி ஆனது, ஒவ்வொரு எலுத்துருவய்யும், என்னலுருவய்யும், சிரப்புக் குரியய்யும், 'என்னல் குரியீட்டு' வடிவிலேயே சேமிக்குது.


(4) 'ஒருங்குரி' [unicode] வருகய்க்கு முன்னர், எலுத்துருவுக்கும், என்னலுருவுக்கும், சிரப்புக் குரியுக்கும், 'என்னல் குரியீட்டய்க்' கொடுக்க, வெவ்வேரு 'குரியீட்டு முரய்' [encoding systems] இருந்தது. இதில் எந்த ஒரு 'குரியீட்டு முரய்யும்' [encoding systems], போதுமான அலவுக்கு 'குரியீட்டு இடத்தய்க்' கொன்டிருக்கவில்லய். அதாவது, கனிதம், தொலில்னுட்பம் சார்ந்த எல்லா சிரப்புக் குரியீட்டுக்கும், போதுமான அலவுக்கு 'குரியீட்டு இடத்தய்க்' கொன்டிருக்கவில்லய். மேலும் வெவ்வேரு 'குரியீட்டு முரய்யால்' [encoding systems], வெவ்வேரு எலுத்துருவுக்கு ஒரே 'என்னல் குரியீடோ', அல்லது ஒரே எலுத்துருவுக்கு வெவ்வேரு 'என்னல் குரியீடோ', ஏர்ப்படலாயிட்டு. இதனால் எந்தவொரு கனினியும் (குரிப்பாகச் சேவய்யகக் கனினி உல்பட), வெவ்வேரு 'குரியீட்டு முரய்யய்' [encoding systems] ஆதரிக்க வேன்டியுல்லது. இந்தச் சூல்னிலய்யில், வெவ்வேரு 'குரியீட்டு முரய்க்கு' [encoding systems] இடய்யிலோ, அல்லது வெவ்வேரு 'இயங்குதலத்துக்கு' [operating systems] இடய்யிலோ தரவு பரிமாட்ரம் செய்யும் பொலுது, தரவு பலுதுபட வாய்ப்புல்லது.


இத்தகய்ய சிக்கலய் எல்லாம், 'ஒருங்குரி' [unicode] ஆனது னீக்கிட்டு. 'ஒருங்குரி ஒன்ரியம்' [unicode consortium] என்பது, 'ஒருங்குரியின்' [unicode] தரத்தய் மேம்படுத்தும் னிருவனம் ஆகும்.


[2] ஒருங்குரியும் (unicode),
பதினாருமச் (hexadecimal)
செந்தரக் குரியீடும் (extended ASCII),
இரும என்னலும் (binary number).
----------------------------------------------------------------


0 (சுலியம் [zero], என்னலுரு)
0030~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110000~2 (இரும என்னல் [binary number])


1 (ஒன்ரு [one], என்னலுரு)
0031~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110001~2 (இரும என்னல் [binary number])


2 (இரன்டு [two], என்னலுரு)
0032~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110010~2 (இரும என்னல் [binary number])


3 (மூன்ரு [three], என்னலுரு)
0033~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110011~2 (இரும என்னல் [binary number])


4 (னான்கு [four], என்னலுரு)
0034~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110100~2 (இரும என்னல் [binary number])


5 (அய்ந்து [five], என்னலுரு)
0035~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110101~2 (இரும என்னல் [binary number])


6 (ஆரு [six], என்னலுரு)
0036~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110110~2 (இரும என்னல் [binary number])


7 (ஏலு [seven], என்னலுரு)
0037~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110111~2 (இரும என்னல் [binary number])


8 (எட்டு [eight], என்னலுரு)
0038~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000111000~2 (இரும என்னல் [binary number])


9 (ஒன்பது [nine], என்னலுரு)
0039~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000111001~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0B85~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110000101~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B86~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110000110~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B87~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110000111~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B88~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001000~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B89~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001001~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B8A~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001010~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0B8E~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001110~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B8F~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001111~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0B92~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110010010~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B93~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110010011~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0B95~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110010101~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0B99~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011001~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B9A~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011010~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0B9E~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011110~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0B9F~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011111~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BA9~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101001~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BA4~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110100100~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BA8~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101000~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BAA~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101010~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BAE~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101110~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0BAF~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101111~2 (இரும என்னல் [binary number])


(எலுத்துரு)
0BB0~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BB2~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110110010~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


(எலுத்துரு)
0BB5~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110110101~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----ஒட்ருக்-குரி
0BCD~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111001101~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


ஆ-துனய்க்-குரி
0BBE~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110111110~2 (இரும என்னல் [binary number])


இ-துனய்க்-குரி
0BBF~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110111111~2 (இரும என்னல் [binary number])


ஈ-துனய்க்-குரி
0BC0~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000000~2 (இரும என்னல் [binary number])


உ-துனய்க்-குரி
0BC1~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000001~2 (இரும என்னல் [binary number])


ஊ-துனய்க்-குரி
0BC2~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000010~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


எ-துனய்க்-குரி
0BC6~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000110~2 (இரும என்னல் [binary number])


ஏ-துனய்க்-குரி
0BC7~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000111~2 (இரும என்னல் [binary number])
-----


ஒ-துனய்க்-குரி
0BCA~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111001010~2 (இரும என்னல் [binary number])


ஓ-துனய்க்-குரி
0BCB ~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111001011~2 (இரும என்னல் [binary number])

-------------------------------------


[3] தகவல் இடய்மாட்ரத்திர்க்கான பதினாருமச் செந்தரக் குரியீடு
Standard Code for Information Interchange


கனினியின் 'விசய்ப்பலகய்யில்' [keyboard] உல்ல எலுத்துரு, என்னலுரு, சிரப்புக் குரியீடு ஒவ்வொன்ருக்கும், தனித்தனியாக செந்தரக் குரியீட்டு என்னல், கனினியில் பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கும். இவ்வாரு கனினியில் பதிவு செய்யப்பட்டுல்ல 'செந்தரக் குரியீட்டு' என்னலுக்கு, 'தகவல் இடய்மாட்ரத்திர்க்கான அமெரிக்கச் செந்தரக் குரியீடு' [ASCII = American Standard Code for Information Interchange] என்ரு பெயர் சொல்லப்படுது. 'செந்தரக் குரியீட்டு என்னல்' கனினியில் பதிவு செய்யப்பட்டுல்ல காரனத்தினால், கனினியின் 'விசய்ப்பலகய்யில்' தட்டச்சிடும் ஒவ்வொரு எலுத்துரு, என்னலுரு, சிரப்புக் குரியீட்டுக்கும் உரிய 'செந்தரக் குரியீட்டு' என்னலய், கனினியால் உனர்ந்திட இயலுது. அவ்வாரு கனினியால் உனரப்பட்டச் 'செந்தரக் குரியீட்டு' என்னலய், கனினியில் உல்ல 'மொலிபெயர்ப்பிக் கட்டலய்னிரல்' [translator program], கனினிக்குப் புரியும்படியான எந்திர மொலிக்கு (இரும என்னலுக்கு [binary number]), மொலிபெயர்ப்பு செய்திடும்.(1) பதினாருமத்தய் இருமம் ஆக்கல்:


0 (சுலியம் [zero], என்னலுரு)
= 0030~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0030~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 0
= 0000, 0000, 0011, 0000
= 0000000000110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
(பதினாருமத்துக்குச் சமமான இருமம், 0000 முதல் 1111 முடிய னான்கு இலக்கம் கொன்டது ஆகும். அதனால் பதினாருமத்தின் ஒவ்வொரு இலக்கத்துக்கும், இருமத்தய் னான்கு னான்கு இலக்கமாக எலுதிட்டால், இருமத்துக்கான என்னல் கிடய்க்க்லாகும்.)
----------------------------------------------------1 (ஒன்ரு [one], என்னலுரு)
= 0031~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0031~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 1
= 0000, 0000, 0011, 0001
= 0000000000110001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------2 (இரன்டு [two], என்னலுரு)
= 0032~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0032~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 2
= 0000, 0000, 0011, 0010
= 0000000000110010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------3 (மூன்ரு [three], என்னலுரு)
= 0033~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110011~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0033~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 3
= 0000, 0000, 0011, 0011
= 0000000000110011~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------4 (னான்கு [four], என்னலுரு)
= 0034~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110100~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0034~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 4
= 0000, 0000, 0011, 0100
= 0000000000110100~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------5 (அய்ந்து [five], என்னலுரு)
= 0035~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0035~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 5
= 0000, 0000, 0011, 0101
= 0000000000110101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------6 (ஆரு [six], என்னலுரு)
= 0036~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0036~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 6
= 0000, 0000, 0011, 0110
= 0000000000110110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------7 (ஏலு [seven], என்னலுரு)
= 0037~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000110111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0037~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 7
= 0000, 0000, 0011, 0111
= 0000000000110111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------8 (எட்டு [eight], என்னலுரு)
= 0038~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000111000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0038~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 8
= 0000, 0000, 0011, 1000
= 0000000000111000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------9 (ஒன்பது [nine], என்னலுரு)
= 0039~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000000000111001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0039~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, 0, 3, 9
= 0000, 0000, 0011, 10001
= 00000000001110001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------அ (எலுத்துரு)
= 0B85~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110000101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B85~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, 5
= 0000, 1011, 1000, 0101
= 0000101110000101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஆ (எலுத்துரு)
= 0B86~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110000110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B86~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, 6
= 0000, 1011, 1000, 0110
= 0000101110000110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------இ (எலுத்துரு)
= 0B87~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110000111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B87~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, 7
= 0000, 1011, 1000, 0111
= 0000101110000111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஈ (எலுத்துரு)
= 0B88~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B88~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, 8
= 0000, 1011, 1000, 1000
= 0000101110001000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------உ (எலுத்துரு)
= 0B89~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B89~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, 9
= 0000, 1011, 1000, 1001
= 0000101110001001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஊ (எலுத்துரு)
= 0B8A~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B8A~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, A
= 0000, 1011, 1000, 1010
= 0000101110001010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------எ (எலுத்துரு)
= 0B8E~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B8E~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, E
= 0000, 1011, 1000, 1110
= 0000101110001110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஏ (எலுத்துரு)
= 0B8F~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110001111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B8F~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 8, F
= 0000, 1011, 1000, 1111
= 0000101110001111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஒ (எலுத்துரு)
= 0B92~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110010010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B92~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, 2
= 0000, 1011, 1001, 0010
= 0000101110010010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஓ (எலுத்துரு)
= 0B93~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110010011~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B93~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, 3
= 0000, 1011, 1001, 0011
= 0000101110010011~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------க (எலுத்துரு)
= 0B95~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110010101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B95~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, 5
= 0000, 1011, 1001, 0101
= 0000101110010101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ங (எலுத்துரு)
= 0B99~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B99~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, 9
= 0000, 1011, 1001, 1001
= 0000101110011001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ச (எலுத்துரு)
= 0B9A~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B9A~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, A
= 0000, 1011, 1001, 1010
= 0000101110011010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஞ (எலுத்துரு)
= 0B9E~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B9E~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, E
= 0000, 1011, 1001, 1110
= 0000101110011110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ட (எலுத்துரு)
= 0B9F~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110011111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0B9F~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, 9, F
= 0000, 1011, 1001, 1111
= 0000101110011111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ன (எலுத்துரு)
0BA9~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BA9~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, A, 9
= 0000, 1011, 1010, 1001
= 0000101110101001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------த (எலுத்துரு)
= 0BA4~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110100100~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BA4~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, A, 4
= 0000, 1011, 1010, 0100
= 0000101110100100~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ந (எலுத்துரு)
= 0BA8~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BA8~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, A, 8
= 0000, 1011, 1010, 1000
= 0000101110101000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ப (எலுத்துரு)
= 0BAA~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BAA~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, A, A
= 0000, 1011, 1010, 1010
= 0000101110101010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ம (எலுத்துரு)
= 0BAE~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BAE~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, A, E
= 0000, 1011, 1010, 1110
= 0000101110101110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ய (எலுத்துரு)
= 0BAF~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110101111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BAF~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, A, F
= 0000, 1011, 1010, 1111
= 0000101110101111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ர (எலுத்துரு)
= 0BB0~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BB0~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, B, 0
= 0000, 1011, 1011, 0000
= 0000101110110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ல (எலுத்துரு)
= 0BB2~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110110010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BB2~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, B, 2
= 0000, 1011, 1011, 0010
= 0000101110110010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------வ (எலுத்துரு)
= 0BB5~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110110101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BB5~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, B, 5
= 0000, 1011, 1011, 0101
= 0000101110110101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஒட்ருக்-குரி
= 0BCD~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111001101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BCD~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, D
= 0000, 1011, 1100, 1101
= 0000101111001101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஆ-துனய்க்-குரி
= 0BBE~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110111110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BBE~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, B, E
= 0000, 1011, 1011, 1110
= 0000101110111110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------இ-துனய்க்-குரி
= 0BBF~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101110111111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BBF~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, B, F
= 0000, 1011, 1011, 1111
= 0000101110111111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஈ-துனய்க்-குரி
= 0BC0~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BC0~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, 0
= 0000, 1011, 1100, 0000
= 0000101111000000~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------உ-துனய்க்-குரி
= 0BC1~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BC1~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, 1
= 0000, 1011, 1100, 0001
= 0000101111000001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஊ-துனய்க்-குரி
= 0BC2~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BC2~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, 2
= 0000, 1011, 1100, 0010
= 0000101111000010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------எ-துனய்க்-குரி
= 0BC6~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BC6~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, 6
= 0000, 1011, 1100, 0110
= 0000101111000110~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஏ-துனய்க்-குரி
= 0BC7~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111000111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BC7~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, 7
= 0000, 1011, 1100, 0111
= 0000101111000111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஒ-துனய்க்-குரி
= 0BCA~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111001010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BCA~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, A
= 0000, 1011, 1100, 1010
= 0000101111001010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------ஓ-துனய்க்-குரி
= 0BCB ~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
= 0000101111001011~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
செய்முரய்
0BCB ~16 (பதினாரும என்னல் [hexadecimal number])
= 0, B, C, B
= 0000, 1011, 1100, 1011
= 0000101111001011~2 (இரும என்னல் [binary number])

(பதினாருமத்துக்குச் சமமான இருமம், 0000 முதல் 1111 முடிய னான்கு இலக்கம் கொன்டது ஆகும். அதனால் பதினாருமத்தின் ஒவ்வொரு இலக்கத்துக்கும், இருமத்தய் னான்கு னான்கு இலக்கமாக எலுதிட்டால், இருமத்துக்கான என்னல் கிடய்க்க்லாகும்.)

----------------------------------------------------(2) 'தமிலு' என்ரு தட்டச்சிட்ட பின்னர், எந்திர மொலிக்கு (இரும என்னலுக்கு) மாட்ரம்
----------------------------------------------------

(எலுத்துரு)
0BA4~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110100100~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------

மி = (ம + இ)
ம-எலுத்துரு
0BAE~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110101110~2 (இரும என்னல் [binary number])
இ-துனய்க்-குரி
0BBF~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110111111~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------

லு = (ல + உ)
ல-எலுத்துரு
0BB2~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110110010~2 (இரும என்னல் [binary number])
உ-துனய்க்-குரி
0BC1~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101111000001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------
(3) 'ஒருங்குரி' என்ரு தட்டச்சிட்ட பின்னர், எந்திர மொலிக்கு (இரும என்னலுக்கு) மாட்ரம்
----------------------------------------------------

(எலுத்துரு)
0B92~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110010010~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------

ரு = (ர + உ)
ர (எலுத்துரு)
0BB0~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
உ-துனய்க்-குரி
0BC1~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101111000001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------

ங் = (ங + ஒட்ருக்-குரி)
ங (எலுத்துரு)
0B99~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110011001~2 (இரும என்னல் [binary number])
ஒட்ருக்-குரி
0BCD~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101111001101~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------

கு = (க + உ)
க (எலுத்துரு)
0B95~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110010101~2 (இரும என்னல் [binary number])
உ-துனய்க்-குரி
0BC1~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101111000001~2 (இரும என்னல் [binary number])
----------------------------------------------------

ரி = (ர + இ)
ர (எலுத்துரு)
0BB0~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110110000~2 (இரும என்னல் [binary number])
இ-துனய்க்-குரி
0BBF~16 (பதினாருமச் செந்தரக்குரியீடு [extended ASCII])
0000101110111111~2 (இரும என்னல் [binary number])

----------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக